Insändare Vi är väl medvetna om att Kinda och andra kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren.

Att lägga ner viktig förebyggande verksamhet, eller minska det kommunala ansvaret inom seniorverksamhet och dagverksamhet inom socialpsykiatrin, anser vi vara fel väg att gå.

Försämrad eller nedlagd förebyggande verksamhet brukar visa sig få ökade kostnader som resultat.

Därför anser vi att verksamheten ska bedrivas i samma, eller utökad utsträckning och med kommunen som ansvarig även i fortsättningen.

Civilsamhället kan mycket väl bidra till en bra verksamhet inom de aktuella områdena, men dessa insatser kan och ska vara en guldkant i verksamheten – inte basen.

Därför anser vi att kommunens insats i form av bemanning och lokalansvar inte ska förändras.

Flera av våra organisationer har redan en väl utbyggd studiecirkelverksamhet i samarbete med olika studieförbund. Vi kan därför inte se vad en överflyttning av den kommunala driften till studieförbund skulle tillföra verksamheten.

Vi är också starkt kritiska till hur frågan har hanterats.

Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR) har inte fått någon information under vårens möten. Detta trots att frågan måste ha hanterats både på förvaltningsnivå och politiskt under våren.

Vi representanter för de olika organisationerna i rådet vänder oss starkt mot förändringar i seniorverksamheten och dagverksamheten inom socialpsykiatrin som kan innebära försämringar.

En försämring kan medföra onödiga kostnader och försämrade livsvillkor för berörda grupper.

Det informationsmöte som hölls med KPHR dagen före midsommar resulterade inte i att vi känner oss mer trygga med att de förändringar som är föreslagna och att dessa kommer att leda till den utveckling som utlovas från nämnd och förvaltning.